Hoe kan ik vergeving ontvangen van God


Wat is vergeving en waarom heb ik vergeving nodig?

Het woord “vergeven” betekent “schoon schip maken”, gratie verlenen, de schuld kwijtschelden. Wanneer wij iemand gekwetst of kwaad gedaan hebben, wensen we hun vergeving zodat de relatie hersteld wordt. Vergeving wordt niet gegeven omdat de ander het verdient om vergeven te worden. Niemand verdient het om vergeven te worden. Vergeving is een handeling uit liefde, barmhartigheid en genade. Vergeving is een beslissing om een ander iets niet meer kwalijk te nemen, ongeacht en ondanks wat hij of jou heeft aangedaan.

De Bijbel vertelt ons dat wij allen vergeving van God nodig hebben. We hebben allen zonden begaan. Prediker 7:20 verklaart: ”Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen”. 1 Johannes 1:8 zegt ons: ”Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons.” Alle zonde is uiteindelijk een opstandige daad tegen God (Psalm 51:4). Het resultaat is dat wij Gods vergeving broodnodig hebben. Als onze zonden niet vergeven worden, dan zullen we eeuwig te lijden hebben onder de gevolgen van onze zonden. (Matteüs 25:46; Johannes 3:36)

Hoe krijg ik vergeving?

God zij dank, God is vol liefde en genade. Hij verlangt ernaar om onze zonden te vergeven! 2 Peter 3:9 zegt ons: ”Hij heeft geduld met jou, daar hij niet wil dat sommigen ten onder gaan, maar dat allen tot bekering komen.” God wil ons vergeven en daarom heeft Hij dat mogelijk gemaakt. De enige terechte straf voor onze zonden is de dood. De eerste helft van Romeinen 6:23 verklaart: ”De zonde betaalt een hard loon: de Dood!” Een eeuwige dood is wat wij verdiend hebben met onze zonden.

God is, in Zijn perfecte plan, een mens geworden: Jezus Christus (Johannes 1:1,14). Jezus stierf aan het kruis. Hij nam zo de straf op Zich die wij verdienen: de dood. 2 Korintiërs 5:21 leert ons: “Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid aan ons toe.” Jezus is aan het kruis gestorven. Daarmee heeft hij de straf op Zich genomen die wij verdienen! De dood van Jezus – als God – heeft voorzien in de vergeving van de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2 verklaart: ”Hij nam de straf voor onze zonden op Zich en maakte ons één met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze maar ook voor die van de hele wereld.” Jezus stond op uit de dood, waarmee hij liet zien dat hij de zonde en de dood heeft overwonnen (1 Korintiërs 15:1-28). Prijs God; dankzij de dood en opstanding van Jezus Christus is de tweede helft van Romeinen 6:23 waar: “Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.”

Wil jij dat jouw zonden vergeven worden? Heb jij dat zeurende schuldgevoel dat je maar kwijtraakt? Vergeving van jouw zonden is beschikbaar voor jou als jij jouw vertrouwen in Jezus Christus plaatst als jouw Redder. Efeziërs 1:7 zegt: “Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade!”

Jezus heeft onze schuld voor ons betaald, zodat wij vergeven konden worden. Het enige wat jij hoeft te doen, is God te vragen jou te vergeven door Jezus Christus, door te geloven dat Jezus gestorven is om te betalen voor jouw vergeving. Dan zal Hij je vergeven! Johannes 3:16-17 bevat deze prachtige boodschap:”Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden.”

Is vergeving echt zo gemakkelijk?

Ja, zo gemakkelijk is het! Jij kunt je vergeving van God niet verdienen. Je kunt er ook niet voor betalen om vergeving van God te krijgen. Je kunt vergeving alleen in geloof ontvangen door de genade en barmhartigheid van God. Als jij Jezus Christus als jouw Redder wilt aanvaarden en vergeving wilt ontvangen van God, is hier een gebed dat je kunt bidden. Je kunt overigens niet gered worden door dit gebed of enig ander gebed. Alleen een geloof in Jezus Christus kan jou de vergeving van je zonden geven. “God, Ik weet dat ik tegen U gezondigd heb en dat ik straf verdien. Maar Jezus Christus heeft de straf die ik verdien op Zich genomen, zodat ik vergeven kon worden door een vertrouwend geloof in Hem. Ik wend mij af van mijn zonden en stel mijn vertrouwen in U voor mijn verlossing. Dank U voor Uw wonderbaarlijke genade en vergeving! Amen!”

De zonde en afscheiden

De mens is ZONDIG en AFGESCHEIDEN van God. Daarom kan hij Gods liefde en Gods plan voor zijn leven niet weten en ervaren.

De mens is zondig

“Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God” (Romeinen 3:23). De mens werd geschapen om in gemeenschap met God te leven; maar door zijn koppige vrije wil koos hij ervoor om zijn eigen onafhankelijke pad in te slaan en de gemeenschap met God werd hierdoor verbroken. Deze keuze, die gekarakteriseerd wordt door een houding van actieve opstandigheid of passieve apathie, is een bewijs voor wat de Bijbel zonde noemt.

De mens is van God afgezonderd

“Het loon van de zonde is de dood” [geestelijke afzondering van God] (Romeinen 6:23).

Dit diagram illustreert dat God heilig is en dat de mens zondig is. Tussen de twee bevindt zich een groot gat.De pijlen illustreren hoe de mens continu probeert om God en het weelderige leven te bereiken door middel van zijn eigen inspanningen, zoals een goed leven, filosofie of godsdienst – maar het is onvermijdelijk dat hij hierin faalt.

Hoe komen we weer tot God

Jezus Christus is de ENIGE voorziening voor de zonden van de mens. Door middel van Hem kun je Gods liefde en Gods plan voor je leven kennen en ervaren.

Hij stierf in onze plaats

“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8).

Hij stond op uit de dood

“Christus [is] voor onze zonden…gestorven, … hij is begraven en op de derde dag … opgewekt, zoals in de Schriften staat, … hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd…”

(1 Korintiërs 15:3-6)

Hij is de enige weg naar God

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’” (Johannes 14:6)

Dit diagram illustreert dat God het gat dat ons van Hem scheidt heeft overbrugd door Zijn Zoon, Jezus Christus, te sturen om aan het kruis te sterven en zo in onze plaats de straf voor onze zonden te betalen.

Het is niet genoeg om deze drie wetten te kennen…

    We moeten Jezus Christus individueel ONTVANGEN als Heer en Verlosser; dan kunnen we Gods liefde en Gods plan voor onze levens weten en ervaren.

    We moeten Christus ontvangen

    “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” (Johannes 1:12)

    We ontvangen Christus in geloof

    “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan” (Efeziërs 2:8-9)

    Wanneer we Christus ontvangen, ervaren we een wedergeboorte

    (Lees Johannes 3:1-8)

    We ontvangen Christus door een persoonlijke uitnodiging

    [Christus zegt] “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen” (Openbaring 3:20)

    Bij het ontvangen van Christus is het zaak om je van jezelf naar God te wenden (berouw/inkeer) en om op Christus te vertrouwen: om in je leven te komen, je zonden te vergeven en je te maken tot wat Hij wil dat je bent. Het is niet genoeg als je het er alleen intellectueel mee eens bent dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij aan het kruis stierf voor jouw zonden. Het is ook niet genoeg om een emotionele ervaring te hebben. We ontvangen Jezus Christus door geloof, als een handeling van onze wil.

    Deze twee cirkels stellen twee soorten levens voor:

Welke cirkel beschrijft jouw leven het beste?

Van welke cirkel zou je willen dat deze jouw leven zou voorstellen?

Het volgende legt uit hoe je Christus kunt ontvangen:

Je kunt Christus nu meteen in geloof ontvangen door middel van gebed

(Bidden is praten met God)

God kent je hart en is niet zo bezorgd over hoe je dingen zegt, maar meer over de houding van je hart. Het volgende is een suggestie voor een gebed:

“Heer Jezus, ik heb U nodig. Dank U dat U voor mijn zonden aan het kruis bent gestorven. Ik open de deur van mijn leven en ontvang U als mijn Heer en Verlosser. Dank U voor het vergeven van mijn zonden en voor het eeuwige leven dat U mij geeft. Neem de plaats in op de troon in mijn leven. Maak van mij het soort mens dat U voor mij wenst.”

Komt in dit gebed het verlangen van je hart tot uitdrukking? Als dat zo is, dan nodig ik je uit om dit gebed nu meteen te bidden en dan zal Christus in je leven binnentreden, zoals Hij heeft belooft